Siirry sisältöön

Tillväxt med internationella experter

Håller du på att rekrytera från utlandet? Har du funderingar kring hur allt det praktiska ska skötas i Finland? Nu är det möjligt att få upp till 80 % stöd för att hjälpa en utländsk arbetstagare med familj att slå sig ner i Finland.

En servitör bär maträtter i sina händer.
Foto: Pia Inberg/Keksi/Finland Promotion Board
Närings-, trafik- och miljöcentralen Finland Relocation - services for easy landing - part of Barona Hävkraft från EU 2014-2020 Europeiska unionen - Europeiska socialfonden

DU KAN LUGNT REKRYTERA FRÅN UTLANDET, VI HJÄLPER DIG MED ETABLERINGEN

Att rekrytera från utlandet innebär ofta en process med många skeden. Många små och medelstora företag är intresserade av att skaffa arbetskraft från utlandet, men oroar sig över myndighetsärenden och andra praktiska frågor. Som företagare funderar du kanske på hur mycket arbete processen innebär, och vad du borde ta i beaktande. När inresehandlingarna är klara återstår många faser som arbetstagaren behöver hjälp med i sitt nya land.

Vi erbjuder små och medelstora företag möjlighet att skaffa etableringstjänster för en eller två personer med familj.

Vi vet att situationerna och behoven skiljer sig åt. Små och medelstora företag kan välja mellan tre olika skräddarsydda tjänstepaket för rekrytering av en eller två personer med familj. Tjänstepaketen samlar olika konkreta frågor: vi hjälper till med allt från att sköta myndighetsärenden till att stödja arbetstagarens familj. Du kan alltså välja en mindre omfattande version eller försäkra dig om ett mer övergripande stöd.

De ekonomiska aspekterna är också tämligen uppmuntrande, eftersom så mycket som 80 % av kostnaderna för tjänsterna täcks av EU-finansiering (ESF) via Rikta kursen mot Finland -projektet. Stödet uppgår till högst 5 000 € + moms och slutsumman (minst 20 %) bekostas av företaget. Tjänsteleverantören är Finland Relocation Services Oy(siirryt toiseen palveluun). Tjänsten är tillgänglig fram till oktober 2023 eller så länge som anslaget är tillgängligt.

Det bästa är dock att ni sparar resurser: arbetsplatsen kan fokusera på att introducera den nya arbetstagaren och ni kan samtidigt lita på att han eller hon får vägledning för att komma i gång i det nya landet. Det är också lättare för den nya arbetstagaren att engagera sig i arbetet när han eller hon ges en så smidig start som möjligt. Det kan alltså vara både enkelt och smidigt att rekrytera från utlandet, när företaget får hjälp av ett proffs inom etableringstjänster.

Hjälp för olika behov – vad ingår i våra tjänster?

Det finns tre olika tjänstepaket, bland vilka du kan välja det alternativ som bäst passar din arbetstagare. Tjänstepaket 1 ingår alltid. Utöver detta kan ditt företag beställa andra tjänstepaket enligt behov.

Tjänstepaket 1:
Det första skedet vid ankomst till landet

Pris: 2 500 € +moms (totalpris av vilket företaget betalar 500€ + moms.)

 • Vi bistår med allmänna råd i frågor som rör flyttning.
 • Vi hjälper arbetstagaren att registrera sig hos myndigheter och skaffa en finsk personbeteckning.
 • Vi hjälper arbetstagaren att få tillgång till social trygghet i Finland.
 • Vi hjälper arbetstagaren att skaffa ett skattekort.
 • Vi ger vägledning kring offentliga tjänster (t.ex. FPA och hälso- och sjukvårdstjänster).
 • Vi hjälper arbetstagaren att öppna ett bankkonto.
 • Vi skaffar tillsammans ett körkort som ger arbetstagaren rätt att köra i Finland.
 • Vi hjälper arbetstagaren att skaffa ett resekort för den lokala kollektivtrafiken.
 • Vi hjälper arbetstagaren att skaffa ett internet- och telefonabonnemang.
 • Vi visar tillfälliga bostäder och hjälper till att ordna dem.
 • Vi ordnar skol- eller dagisplatser för familjens minderåriga barn, enligt familjens önskemål.
 • Vi hjälper till att arrangera transport på ankomstdagen.

Tjänstepaket 2:
Att skaffa bostad

Pris: 2 500 € +moms (totalpris av vilket företaget betalar 500€ + moms.)

 • Vi visar minst tre bostadsalternativ för arbetstagaren och familjen, virtuellt eller på plats i bostaden.
 • Vi hjälper till med arrangemangen kring en hyresbostad (t.ex. avtal och försäkringar).

Tjänstepaket 3:
Karriärvägledning för arbetstagarens maka/make

Pris: 1 500 € (+moms)

 • Vi ordnar karriärvägledning för make/maka som flyttar med arbetstagaren.
 • Vi hjälper till med att uppdatera cv:t så att det passar den finska arbetsmarknaden.
 • Vi ger allmän information om arbetskulturen, arbetssökning och intervjupraxis.
 • Vi ger allmän information om studie- och praktikmöjligheter.
 • Vi erbjuder maken/makan minst sex timmar individuella mentortillfällen.

Du kan få stöd till och med 80% ända upp till 5000 € (+moms), beroende på vilket tjänstepaket du beställer. Läs mer om vår prissättning i Vanliga frågor.

En sjukskötare ler mot en äldre kvinna.
Foto: Jukka Rapo/Keksi/Finland Promotion Board
En person klädd i serveringsdräkt ler och för ett livligt samtal med sina kollegor.
Foto: Riku Isohella/Velhot Photography Oy/Finland Promotion Board

Vem kan få stöd för rekrytering från utlandet?

Blev du intresserad av tjänsterna? Tror du att de kan främja ditt företags tillväxtplaner? Kontrollera också att ditt företag har behörighet att ansöka om tjänsten, så kan vi tillsammans komma vidare.

Företaget kan ansöka om tjänsterna när följande kriterier är uppfyllda:

 • Företaget har sin hemort i Finland
 • Det rör sig om ett litet eller medelstort företag
 • Anställningsavtalet med arbetstagaren från utlandet ingås för minst ett år
 • Den arbetstagare som rekryteras har de tillstånd som krävs för inresa
 • Företaget har inte under de två föregående åren erhållit ekonomiskt stöd för motsvarande verksamhet
 • Villkoren för att få de minimis-stöd uppfylls

Vad är de minimis -stöd?

Villkoren för de minimis-stöd uppfylls om företaget inte under innevarande skatteår och de två föregående skatteåren erhållit så mycket offentligt stöd att stödens övre gräns på 200 000 euro uppnås. 

Läs mer om de minimis -stöd på Arbets- och näringsministeriets webbsidor.(siirryt toiseen palveluun)


Tjänsten riktas särskilt till företag i Österbotten, Mellersta Österbotten och Norra Österbotten. Hälften av finansieringen fördelas dock på övriga områden, därför kan företag i hela Finland ansöka om tjänsten.

Företaget kan vara verksamt inom vilken bransch som helst, och arbetstagarens arbetsbeskrivning kan se ut på många olika sätt. Det spelar heller ingen roll vilket land arbetstagaren kommer från, han eller hon kan praktiskt taget komma från andra sidan jorden för att arbeta i Finland.

Foto: Suvi-Tuuli Kankaanpää/Keksi/Finland Promotion Board

Ansök om tjänsten och rekrytera smidigt från utlandet

Det första steget är enkelt: ta kontakt med oss. Därefter kommer vår sakkunniga från Finland Relocation Services Oy att avtala om ett lämpligt tjänstepaket med er. Då kan ni också ställa frågor om det praktiska genomförandet av tjänsterna.

Ni fyller tillsammans med den sakkunniga i ett formulär för beställning av tjänsten. Där framgår vilket tjänstepaket ni beställer. Ni fyller också i NTM-centralens blankett som visar information om eventuella tidigare erhållna de minimis-stöd. Se även till att den/de arbetstagare som deltar i tjänsten har fyllt i ett samtyckesformulär. Ifyllda och undertecknade blanketter lämnas in elektroniskt till ELY-centralen via tjänsten för säker post (Turvaviesti-palvelu).

Ett avtal upprättas så snart NTM-centralen i Egentliga Finland kontrollerat att företaget uppfyller villkoren för att delta i tjänsten. Avtalsparterna är Finland Relocation Services Oy, ditt företag och NTM-centralen.

Hur framskrider beställningsprocessen?

 1. Kontakta vår sakkunniga: vi svarar inom ett dygn.
 2. Finland Relocation Services Oy hjälper till att utforma ett tjänstepaket som passar era behov.
 3. Lämna in ifyllda blanketter till NTM-centralen. NTM-centralen kontrollerar att företaget uppfyller villkoren för att få delta i tjänsten. 
 4. Vi upprättar ett avtal och välkomnar arbetstagaren/ arbetstagarna till Finland!

Skicka in de ifyllda blanketterna till NTM-centralen via tjänsten för säker post ( Turvaviesti-palvelu). (siirryt toiseen palveluun)Använd rubriken “Kohti Suomea -palvelu, Heidi Popova” i meddelandet. Om du behöver hjälp med att fylla i blanketterna, ta kontakt med Finland Relocation Service Oy.

En byggnadsarbetare lutar sig genom ett öppet fönster mot sin kollega som bär byggnadsmaterial i sina händer.
Foto: Jukka Rapo/Keksi/Finland Promotion Board
En laborant studerar innehållet i ett dekanterglas han håller i sin hand.
Foto: Elina Manninen/Keksi/Finland Promotion Board

Vanliga frågor

Vad är Finland Relocation Services Oy?

Finland Relocation Services (FRS) har erbjudit experttjänster till företag för att underlätta internationell mobilitet sedan 1994. FRS har stöttat över 20 000 personer som flyttat till Finland och hundratals företag, oavsett bransch eller storlek, från agila startup-företag till större multinationella börsbolag. FRS erbjuder ett omfattande utbud av relocations-tjänster, allt från att stöda ansökning om uppehållstillstånd, integrering och sökandet av bostad. Våra tjänster är av hög kvalitet, vilket indikeras inte bara av vår höga kundnöjdhet (4,9/5) utan också av det ISO9001-baserade kvalitetscertifikatet EGQS+(siirryt toiseen palveluun). FRS är den enda tjänsteleverantör inom branschen i Finland som innehar detta certifikat.

Kan den expert som deltar i tjänsten komma från vilket land som helst?

Ja. Observera att processen för uppehållstillstånd skiljer sig åt beroende på varifrån den rekryterade arbetstagaren flyttar till Finland. När företaget beställer tjänsten ska arbetstagaren redan ha beviljats uppehållstillstånd. Medborgare i EU/EES-området behöver inte ansöka om uppehållstillstånd, och registreringen av dem kan skötas inom ramen för tjänsten.

Inom vilken bransch ska företaget verka för att få delta i tjänsten?

Tjänsten har inte avgränsats till några specifika branscher.

Måste mitt företag köpa alla tjänstepaket, om vi vill delta i tjänsten?

Tjänstepaket 1 ingår alltid. Tjänstepaket 2 och 3 är valbara och kan beställas enligt behov. Företaget ska välja tjänstepaket redan på beställningsformuläret.

Kostar tjänsten någonting för mitt företag?

Kostnaden för företag som deltar i projektet är mycket låg, som lägst 500 € + moms. Egentliga Finlands NTM-central / Rikta kursen mot Finland-projektet (ESF) kompenserar 80 % av de utvalda tjänsterna, dock högst 5 000 € + moms. Företagets bidrag är alltså som minst 20 % av tjänstens pris. Till exempel: om ett företag inom Rikta kursen mot Finland-projektet köper tjänstepaket 1 och 2, är företagets bidrag endast 1 000 € + moms. Alla kostnader som överstiger 5000 € + moms. kommer dock att betalas av företaget.

Vem är tjänsten avsedd för?

Tjänsten är avsedd för små och medelstora företag som har sin hemort i Finland och som rekryterar en arbetstagare från utlandet för ett anställningsförhållande på minst ett år. Den rekryterade personens inresehandlingar ska vara klara innan tjänsten inleds. För att ett företag ska få delta i tjänsten krävs därtill att företaget inte under de senaste två åren fått ekonomiskt stöd från offentliga aktörer för att hjälpa utländska arbetstagare att etablera sig i Finland. Företaget ska också uppfylla villkoren för de minimis-stöd, dvs. företaget ska inte under innevarande skatteår och de två föregående skatteåren ha erhållit så mycket offentligt stöd, att stödens övre gräns på 200 000 euro uppnås.

Kan jag använda tjänsten om den expert jag rekryterat redan befinner sig i Finland?

Tjänsten kan endast användas för rekryterade arbetstagare som flyttat till Finland för en arbetsplats som företaget erbjuder, men vars anställningsförhållande ännu inte inletts.

Var i Finland erbjuds tjänsten?

Tjänsten erbjuds i hela landet. Särskilda prioriterade områden är dock Österbotten, Mellersta Österbotten och Norra Österbotten. Cirka hälften av det tillgängliga anslaget har avsatts för dessa områden. Genom tjänsten kan etableringsstöd tillhandahållas för totalt cirka 100 företag och experter i hela landet.

Hur många arbetstagare kan jag rekrytera till Finland med hjälp av tjänsten?

Du kan skaffa etableringstjänster för en eller två rekryterade arbetstagare genom tjänsten.

Kan mitt företag delta i tjänsten trots att vi redan tidigare rekryterat arbetskraft från utlandet?

Ja.

Ingår ansökan om uppehållstillstånd i tjänsten?

Nej. När företaget beställer denna tjänst ska arbetstagaren redan ha beviljats uppehållstillstånd. Medborgare i EU/EES-området behöver inte ansöka om uppehållstillstånd, och registreringen av dem kan skötas inom ramen för tjänsten. Du kan vända dig till tjänsteleverantören Finland Relocation Services Oy för att på egen bekostnad skaffa hjälp med processen för uppehållstillstånd. Arbetstagaren ska dock ha beviljats uppehållstillstånd redan innan du beställer tjänsten Tillväxt med internationella experter.

Varför behöver mitt företag etableringstjänster?

Vid internationell rekrytering är det särskilt viktigt att fästa uppmärksamhet vid att den rekryterade arbetstagaren, och eventuell familj som flyttar med honom eller henne, integreras i Finland och trivs i sin nya hemstad och arbetsgemenskap. Etableringstjänsterna syftar till att underlätta det inledande skedet när utländska experter flyttar till Finland, och erbjuda en enkel och snabb service för att hjälpa till med myndighetsärenden och etablering.

Utgör etableringstjänsterna beskattningsbar inkomst för den rekryterade arbetstagaren?

Etableringstjänster som arbetsgivare bekostar för sina arbetstagare betraktas ofta som beskattningsbar inkomst för arbetstagaren. Ytterst vilar tolkningen av skattepliktiga tjänster på skatteförvaltningen. Du kan vända dig till tjänsteleverantören för ytterligare information.

Ta kontakt

Beställning av tjänsten samt tjänstens innehåll

Sanna-Riikka Kulmala

Global relocation manager / Finland Relocation Services Oy

+358 9 502 1220

Frågor med anknytning till företagets stödberättigande

Heidi Popova

Projektledare/ projektet Rikta kursen mot Finland – Kokka kohti Suomea

Närings-, trafik- och miljöcentralen Finland Relocation - services for easy landing - part of Barona Hävkraft från EU 2014-2020 Europeiska unionen - Europeiska socialfonden

Projektet Rikta kursen mot Finland

Projektet Rikta kursen mot Finland syftar till att trygga företagens tillväxt och stödja rekrytering av internationella arbetstagare till den finska arbetsmarknaden. Vid sidan av detta nationella projekt finns tio regionala projekt runt om i landet. Projektet leds av NTM-centralen i Egentliga Finland.

Läs mer om projektet Rikta kursen mot Finland på NTM-centralens webbsidor.(siirryt toiseen palveluun)

Projektet genomför regeringens åtgärdsprogram Talent Boost som syftar till att stärka den arbetsbaserade invandringen och hjälpa företagen att få tillgång till expertisen hos de utländska arbetstagare som redan finns i Finland.

Åtgärdsprogrammet Talent Boost omfattar även de nationella etableringstjänsterna Tillväxt genom internationella talanger.